ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม (20000-1212)
(English for Home Economics)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์รายวิชา
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
2. อ่านคู่มือ เอกสารใช้เครื่องมือและอุปกร์งานคหกรรม
3. นำเสนอผลงานในงานคหกรรม
4. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานคหกรรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒยาทักษะภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
คำอธิบายรายวิชา
    ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูดอ่าน และเขียนในงานคหกรรมการใช้คำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน การฟัง-ดู เรื่องราวในงานคหกรรม การอ่านคู่มือ เอกสารการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตารางแผนภาพ การบรรยาย การสาธิตวิธีทำ สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานคหกรรม การนำเสนอผลงาน การเขียนข้อความ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานคหกรรม